Informace k ochraně osobních údajů

Děkujeme za Vaši důvěru, kterou jste nám poskytli návštěvou naší internetové stránky. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Zpracováváme proto Vaše údaje výhradně na základě zákonných ustanovení. Jsme podle zákona povinni Vás informovat o Vašich právech. Proto bychom chtěli na této stránce zodpovědět podstatné otázky o tom, jak zpracováváme Vaše údaje, shromážděné při Vaší návštěvě našich stránek a jaká máte práva.

Kdo je zodpovědný za zpracování údajů?

Za zpracování údajů je zodpovědná společnost
Weyer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Oberlandstr. 52–65
12099 Berlin
Německo
kterou zastupuje jednatel, pan Dr. Markus J. Weyer.

Koho mohu kontaktovat?

Máte-li otázky ohledně ochrany údajů, zastihnete na naší výše uvedené adrese nebo
telefonu: +49 (0)30 / 610 8229 00
datenschutz@weyerlegal.com

Jaké údaje se shromažďují a ukládají při návštěvě internetové stránky?

Při návštěvě naší internetové stránky www.weyerlegal.com se přes prohlížeč, který se používá na Vašem koncovém zařízení, automaticky posílají informace na server naší internetové stránky. Tyto informace se dočasně ukládají v tzv. logfile. Bez Vašeho přičinění se přitom shromažďují a až do automatického výmazu ukládají tyto informace:

 • IP adresa dotazujícího se počítače,
 • datum a čas přístupu,
 • jméno a URL vyžádaného souboru,
 • internetová stránka, z níž je realizuje přístup,
 • použitý prohlížeč a příp. operační systém Vašeho počítače a jméno Vašeho poskytovatele přístupu.

Uvedené údaje zpracováváme za tímto účelem:

 • pro zaručení bezproblémového vytvoření spojení s internetovou stránkou,
 • pro zaručení komfortního použití naší internetové stránky,
 • pro vyhodnocení bezpečnosti a stability systému
 • a k dalším administrativním účelům.

Právním podkladem pro zpracování údajů je článek 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů ke shromažďování údajů. V žádném případě nepoužíváme shromážděné údaje, abychom si vytvořili závěry o Vaší osobě.

Jaké údaje se shromažďují a ukládají při užívání kontaktního formuláře?

U otázek jakéhokoliv druhu Vám nabízíme možnost spojit se s námi pomocí formuláře, který je k dispozici na internetové stránce. Přitom je zapotřebí uvést platnou e-mailovou adresu, abychom věděli, od koho dotaz je, a abychom ho mohli zodpovědět. Ostatní údaje je možné uvést dobrovolně.

Ke zpracování údajů za účelem spojení se s námi dochází na základě Vámi dobrovolně uděleného souhlasu.

Osobní údaje, které shromáždíme pro použití kontaktního formuláře, se po vyřízení Vámi položené otázky automaticky vymažou.

Předávají se data dál?

Vaše osobní údaje se nepředávají třetím osobám za jiným účelem než takovým, který bude dále uveden.

Předáváme Vaše osobní údaje třetím osobám jen, pokud:

 • jste k tomu udělil/a svůj výslovný souhlas,
 • je zapotřebí předání, uplatnění, výkon nebo obhajoba právních nároků a není žádný důvod k domněnce, že máte převažující zájem, hodný ochrany, aby Vaše údaje nebyly předány,
 • pro případ, že pro předání existuje zákonná povinnost,
 • je to podle zákona přípustné a pro zpracování smluvních vztahů s Vámi zapotřebí.
Používají se cookies?

Tato internetová stránka používá cookies. Jedná se o malé soubory, které vytváří automaticky Váš prohlížeč, a které se ukládají na Vašem koncovém přístroji, když navštívíte naši stránku. Cookies nezpůsobují na Vašem koncovém přístroji žádnou škodu, neobsahují viry, trojské koně nebo jiný škodlivý software.

V cookies se ukládají informace, které se vytvářejí vždy v souvislosti se specifickým použitým koncovým přístrojem. To ale neznamená, že tím přímo obdržíme informace o Vaší identitě.

Použití cookies slouží na jedné straně k tomu, aby pro Vás byla naše nabídka příjemněji sestavena. Používáme tzv. session-cookies, abychom poznali, že jste už navštívili jednotlivé stránky našich internetových stránek. Ty se po opuštění naší stránky automaticky vymažou.

Kromě toho, rovněž pro optimalizaci pohodlí uživatele, používáme dočasné cookies, které se na určitou stanovenou dobu ukládají na Vašem koncovém přístroji. Navštívíte-li naše stránky znovu, abyste použili naše služby, automaticky se rozpozná, že jste u nás už byl/a a jaké zadání a nastavení jste učinil/a, abyste to nemusel/a zadávat znovu.

Na druhé straně používáme cookies k tomu, abychom statisticky evidovali používání naší internetové stránky a optimalizovali pro Vás naši nabídku. Tyto cookies nám umožňují při opětovné návštěvě naší stránky automaticky rozpoznat, že jste u nás už byl/a. Tyto cookies se po vždy definované době automaticky vymažou.

Údaje, které cookies zpracovávají, jsou zapotřebí pro uvedené účely k ochraně našich oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích osob.

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje. Můžete ale svůj prohlížeč nakonfigurovat tak, aby se na Vašem počítači neukládaly žádné cookies nebo se vždy objevil odkaz, než budou nová cookies uložena. Kompletní deaktivace cookies může ale vést k tomu, že nebudete moci používat všechny funkce naší internetové stránky.

Používají se nástroje pro analýzu?

Tato internetová stránka nepoužívá nyní žádné nástroje pro analýzu.

Používají se plug-ins pro sociální média?

Tato internetová stránka nepoužívá nyní žádné plug-ins pro sociální média.

Jaká práva dotčených osob máte?

Máte právo,

 • požadovat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme. Obzvláště můžete požadovat informace o účelu zpracování, o kategorii osobních údajů, o kategoriích příjemců, jimž byly nebo budou Vaše údaje zveřejněny, o plánované době uložení, o existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo námitku, o existenci práva na stížnost, o původu Vašich údajů, pokud nebyly shromážděny u nás a o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a příp. o srozumitelných informacích k jejich jednotlivým částem;
 • požadovat ihned opravu nesprávných osobních údajů, které jsou u nás uloženy nebo jejich doplnění;
 • požadovat výmaz Vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, pokud není zpracování zapotřebí pro výkon práva na volné vyjádření mínění a informace, ke splnění právní povinnosti, z důvodu veřejného zájmu nebo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků;
 • požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte správnost údajů, zpracování je protiprávní, odmítáte ale jejich výmaz a my už údaje nepotřebujeme, Vy je ale potřebujete k uplatnění výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo jste podle čl. 21 GDPR podali námitku proti zpracování;
 • obdržet svoje osobní údaje, které jste nám dali k dispozici, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požadovat předání jiné zodpovědné osobě;
 • kdykoliv u nás odvolat svůj někdy udělený souhlas. To má za následek, že se zpracováním údajů, které spočívalo na tomto souhlasu, už v budoucnosti nebudeme smět pokračovat a
 • stěžovat si u dozorčího úřadu. Obvykle se za tím účelem můžete obrátit na dozorčí úřad svého obvyklého místa bydliště nebo pracoviště nebo sídla naší kanceláře.
Právo podat námitku

Pokud se budou Vaše osobní údaje zpracovávat na základě oprávněných zájmů, máte právo podat podle článku 21 GDPR námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud pro to existují důvody, které vyplývají z Vaší zvláštní situace nebo námitka míří proti přímé reklamě. V naposledy uvedeném případu máte všeobecné právo na námitku, které budeme bez uvedení zvláštní situace realizovat.

Pokud byste chtěli uplatnit své právo na odvolání nebo námitku, stačí poslat e-mail na adresu
datenschutz@weyerlegal.com

Bezpečnost dat

V rámci návštěvy internetové stránky používáme rozšířený protokol SSL (Secure Socket Layer) ve spojení se vždy nejvyšším stupněm šifrování, podporované Vaším prohlížečem. Obvykle se přitom jedná o 256 bitové šifrování. Pokud Váš prohlížeč nepodporuje 256 bitové šifrování, sáhneme místo toho po technologii 128 bitů v3. Zda se jednotlivá stránka naší webové stránky přenáší šifrovaně, poznáte na příslušném zobrazení Vašeho prohlížeče.

V ostatním používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom Vaše data chránili proti náhodným nebo úmyslným manipulacím, částečné nebo úplné ztrátě, porušení nebo proti neoprávněnému přístupu třetích osob. Naše bezpečnostní opatření průběžně zlepšujeme podle technologického vývoje.

Stav

Toto prohlášení o ochraně dat je aktuálně platné a stav je k datu
listopad 2018.

změny

Dalším vývojem naší internetové stránky a nabídkami nebo na základě změněných zákonných, příp. úředních úkolů může být nutné toto prohlášení o ochraně dat změnit. Příslušné aktuální prohlášení o ochraně dat si kdykoliv můžete stáhnout z internetové stránky https://weyerlegal.com/cs/informace-k-ochrane-osobnich-udaju/ a vytisknout si ho.